ข้อมูล/สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัด

รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดขอนแก่น ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม - กันยายน)
รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดขอนแก่น ไตรมาส 2 ปี 2562 (เมษายน - มิถุนายน)
รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดขอนแก่น ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม - มีนาคม)
รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดขอนแก่น รายปี 2561 (มกราคม - ธันวาคม)
รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดขอนแก่น ไตรมาส 4 ปี 2561 (ตุลาคม - ธันวาคม)
รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดขอนแก่น ไตรมาส 3 ปี 2561 (กรกฎาคม - กันยายน)
รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดขอนแก่น ไตรมาส 2 ปี 2561 (เมษายน - มิถุนายน)
รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดขอนแก่น ไตรมาส 1 ปี 2561 (มกราคม - มีนาคม)
รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดขอนแก่น รายปี 2560 (มกราคม - ธันวาคม)
รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดขอนแก่น ไตรมาส 4 ปี 2560 (ตุลาคม - ธันวาคม)
รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดขอนแก่น ไตรมาส 3 ปี 2560 (กรกฎาคม - กันยายน)
รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดขอนแก่น ไตรมาส 2 ปี 2560 (เมษายน - มิถุนายน)
รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดขอนแก่น ไตรมาส 1 ปี 2560 (มกราคม - มีนาคม)
รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดขอนแก่น ไตรมาส 4 ปี 2559 (ตุลาคม - ธันวาคม)
รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดขอนแก่น ปี 2559 (มกราคม - ธันวาคม)
รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะด้านแรงงานจังหวัดขอนแก่น ไตรมาส 3 ปี 2559 (กรกฎาคม - กันยายน)
รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดด้านแรงงานจังหวัดขอนแก่น รองรับประชาคมอาเซียน (AC) ไตรมาส 2 ปี 2559 (เมษายน - มิถุนายน)
รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดด้านแรงงานจังหวัดขอนแก่น รองรับประชาคมอาเซียน (AC) ไตรมาส 1 ปี 2559 (มกราคม - มีนาคม)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดขอนแก่น รองรับประชาคมอาเซียน (AC) รายปี 2558 (มกราคม - ธันวาคม)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดขอนแก่น รองรับประชาคมอาเซียน (AC) ไตรมาส 4 ปี 2558 (ตุลาคม - ธันวาคม)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดขอนแก่น รองรับประชาคมอาเซียน (AC) ไตรมาส 3 ปี 2558 (กรกฎาคม - กันยายน)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดขอนแก่น รองรับประชาคมอาเซียน (AC) ไตรมาส 2 ปี 2558 (เมษายน - มิถุนายน)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดขอนแก่น รองรับประชาคมอาเซียน (AC) ไตรมาส 1 ปี 2558 (มกราคม - มีนาคม)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดขอนแก่น รองรับประชาคมอาเซียน (AC) รายปี 2557
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดขอนแก่น รองรับประชาคมอาเซียน (AC) ไตรมาส 4 ปี 2557 (ตุลาคม - ธันวาคม)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดขอนแก่น รองรับประชาคมอาเซียน (AC) ไตรมาส 3 ปี 2557 (กรกฎาคม - กันยายน)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดขอนแก่น รองรับประชาคมอาเซียน (AC) ไตรมาส 2 ปี 2557 (เมษายน - มิถุนายน)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดขอนแก่น รองรับประชาคมอาเซียน (AC) ไตรมาส 1 ปี 2557 (มกราคม - มีนาคม)
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดขอนแก่นรายปี 2556 (มกราคม - ธันวาคม)
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดขอนแก่นไตรมาส 4 ปี 2556 (ตุลาคม - ธันวาคม)
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดขอนแก่น ไตรมาส 3 ปี 2556 (กรกฎาคม - กันยายน 2556)
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดขอนแก่น ไตรมาส 2 ปี 2556 (เมษายน - มิถุนายน 2556)
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดขอนแก่น ไตรมาส 1 ปี 2556 (มกราคม - มีนาคม 2556)
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดขอนแก่น รายปี 2555 (มกราคม - ธันวาคม)
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดขอนแก่น ไตรมาสที่ 4 ปี 2555 (ตุลาคม - ธันวาคม)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดขอนแก่น ไตรมาส 3 ปี 2555 (กรกฎาคม - กันยายน 2555)
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดขอนแก่น ไตรมาส 2 ปี 2555 (เมษายน-มิถุนายน 2555)
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2554 (มกราคม-ธันวาคม)
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดขอนแก่น ไตรมาส 1 ปี 2555 (มกราคม-มีนาคม)
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดขอนแก่นไตรมาส 4 ปี 2554 (ตุลาคม-ธันวาคม)