การจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น

            

 

 

                                            

      ประกาศ

แผนประจำปี พ.ศ. 2563 (ใช้งบประมาณปี พ.ศ. 2562 พลางไปก่อน)       

                

 

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รุป รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562

รุป รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562

รุป รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาุคม 2562

รุป รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562

รุป รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562

รุป รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562

รุป รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562

รุป รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

รุป รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562

รุป รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561

สรุป รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

สรุป รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำ    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำ     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560