ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

 

 

  

สถานที่ตั้ง 

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน  อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น 

ที่ว่าการอำเภอชุมแพ  ชั้น ต.ชุมแพ  อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น  40130

โทร. 043-313323  มือถือ  090-3515357