ที่อยู่สำนักงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น

ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่)  ชั้น 3   ต.ในเมือง  อ. เมือง  จ.ขอนแก่น   40000

มท. 40550    โทรศัพท์/โทรสาร  043-242806, 043-242661 

 

 

แผนที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น