ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านแรงงาน โดยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดขอนแก่น

 วันที่ 18 กันยายน  2562  สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านแรงงาน โดยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดขอนแก่น วัตถุประสงค์เพื่อให้ อาสาสมัครแรงงาน สามารถเขียนแผนงานโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ และมีความรู้ด้านเทคนิคในการประสานงาน และการพูดในชุมชนผู้เข้าประชุม จำนวน 160 คน  ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

 

ภาพกิจกรรม