มอบใบประกาศเชิดชูเกียรติบุคคลในองค์กร ที่มีคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ของสำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น

   วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายชิตชัย สมอุปฮาด แรงงานจังหวัดขอนแก่น  มอบใบประกาศเชิดชูเกียรติบุคคลในองค์กร ที่มีคุณธรรมของสำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น ให้แก่ นายฤกษ์ดี นาชิต ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เพื่อแสดงว่าเป็นบุคลากรในองค์กรที่มีคุณธรรม มีความประพฤติปฎิบัติที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิตและปฎิบัติงานตามหลักคุณธรรม 4 ประการ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น