สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่นจัดประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด