การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 1/2562

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00น. แรงงานจังหวัดขอนแก่นปฏิบัติหน้าที่ อนุกรรมการและเลขานุการ ในการประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานขอนแก่นชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  โดยนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมมาครบองค์ประชุม