ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดขอนแก่นเดือน มิถุนายน 2562