วันที่ 20 มิถุนายน 2562 สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่นและสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น บูรณาการจัดทำโครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฎิบัติและการคุ้มครองคนหางานเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง จังหวัดขอนแก่น ปร