แรงงานจังหวัดขอนแก่น ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE