วันที่ 10 มิถุนายน 2562 นายชิตชัย สมอุปฮาด แรงงานจังหวัดขอนแก่น ร่วมนำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE