วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ณ วัดธาตุพระอารามหลวง หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมพิธีเปิดกรวยถวายสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ