แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ “รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดขอนแก่น” ปี 2559